Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Wie zijn wij

Ons website- adres is: http://voetbalschooldestart.nl/ transurl.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Voetbalschool de START te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Voetbalschool de START aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens Door gebruik te maken van producten en/of diensten van Voetbalschool de START verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e) product en/of dienst van Voetbalschool de START afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;

b. voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;

c. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau; In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, bankgegevens en emailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

d. om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan Voetbalschool de START gebruikt daartoe bijvoorbeeld Google Analytics. In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres en IP adres, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

e. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

f. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of h. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft Voetbalschool de START een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens worden door Voetbalschool de START uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

Persoonsgegevens delen met deren

Voetbalschool de START zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Voetbalschool de START in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen. Voetbalschool de START heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag op een beveiligde server, voorzien van een beveiliging middels wachtwoorden, beveiligingsupdates van computers en virusscanners (ii) betaling(sopdracht)en aan Voetbalschool de START via een beveiligd betalingssysteem.

Welke rechten hebt u over uw gegevens

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.  Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met voetbalschool de START via info@voetbalschooldestart.nl.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.